Obchodní podmínky

 1. Všeobecné informace
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro dodávání zboží a poskytování služeb dodavatelem Bário, s.r.o., provozovna Lomená 119, Mnichovice, IČO: 62579479, DIČ: CZ62579479 (dále jen dodavatel) a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran.
  2. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. v platném znění. 
  3. Dodavatel se zabývá vytvářením návrhů a zajišťováním tisku na reklamní a propagační činnosti včetně jejich dodání. Rozsah nabídky, dodací lhůty a aktuální ceny jsou přístupné na www stránkách Cenytisku.cz..
 2. Objednávka
  1. Objednávka je provedena pomocí kalkulačního formuláře na www stránkách Cenytisku.cz.
  2. Dodavatel je povinen objednávku potvrdit. Dodavatel je oprávněn požadovat předtím, než přistoupí ke zhotovení zakázky její zaplacení v plné výši. Odesláním objednávky potvrzuje odběratel, že se seznámil s obchodními podmínkami, dodacími lhůtami a cenou zakázky.
  3. Dodavatel Cenytisku.cz nebude zpracovávat zakázky, pokud obsah tiskovin porušuje právní normy České republiky.
 3. Platební podmínky
  1. Ceny se řídí platným ceníkem v kalkulačním formuláři. V případě, že má zakázka jiné parametry než nabízí kalkulační formulář, bude cena sdělena individuálně na základě poptávky. Ceny jsou platné k okamžiku provedení objednávky.
    Cena je uvedená bez DPH.
  2. Způsoby platby:
   * Cenu zakázky platí odběratel – zadavatel tisku hotově při převzetí v provozovně zhotovitele.
   * Na dobírku (hotově dopravci při převzetí).
   * Předem na účet (bankovním převodem). Při platbě předem obdržíte po přijetí objednávky e-mail se zálohovou  fakturou. Daňový doklad obdržíte buď spolu se zásilkou a nebo - pokud jste zadali odlišnou dodací adresu - obdržíte daňový doklad na fakturační adresu zvlášť. V obou dokumentech najdete fakturovanou částku a naše bankovní spojení.
   Abychom mohli Vaši platbu správně přiřadit, zadejte číslo faktury do pole variabilního symbolu VS.
   Dále Vás upozorňujeme, že je výroba zahájena až po přijetí platby z naší strany.
  3. Veškeré ceny jsou platné pouze pro tisk z tiskových dat, které splňují požadavky definované v sekci Jak připravit data.
 4. Dodatečné změny v objednávce, storno objednávky
  1. Odběratel – zadavatel tisku může parametry zakázky změnit, nebo celou zakázku stornovat do té doby, dokud nezapočnou práce na její výrobě. Výroba započne v okamžiku, kdy jsou dodána finální tisková data.
  2. Za finální data lze považovat taková data, která splňují podmínky definované v sekci Jak připravit data.
  3. V případě, že jsou data zařazená do výroby a již nelze zakázku stornovat, měnit parametry zakázky, ani zaslat opravná data. Dle vytíženosti tiskárny mohou být data ihned zařazena do tisku.
 5. Fakturace
  1. Součástí každé dodávky zboží je platný daňový doklad - faktura.Splatnost faktury a další podmínky jsou dohodnuty individuálně.
  2. Pokud je zákazníkem společnost se sídlem v členských státech Evropské unie a má platné DIČ příslušného státu, bude faktura automaticky vystavena bez DPH.
 6. Termín dodání
  1. Odběratel – zadavatel tisku uvede do objednávky požadovaný termín dodání. Dodavatel u každé objednávky kontaktuje odběratele a individuálně odběratelovi potvrdí domluvený termín dodání zakázky.
  2. V případě, že potřebujete zakázku realizovat expresně, je nutné termín dohodnout na mobilním telefonu 608 703 245 (Petr Šimera).
  3. Dodací lhůta může být mimořádně prodloužena vlivem vyšší moci nebo poruchy na výrobním zařízení dodavatele nebo jeho smluvních partnerů. O této skutečnosti je dodavatel povinen odběratele ihned informovat.
 7. Dopravné 

  Česká republika

  0

  Německo

  1500 Kč / 60Eur

  Rakousko

  1500 Kč / 60Eur

  Švýcarsko

  1500 Kč / 60Eur

  Slovensko

  1500 Kč / 60Eur

  1. Zakázky nad 3000 Kč (do 100 kg) dopravujeme zdarma v rámci České republiky s výjimkou expresního dodání, kdy hradí dopravu odběratel.
  2. Je-li cena zakázky nižší než 3000 Kč,  je účtován manipulační poplatek 150 Kč bez DPH.
  3. U zakázek nad 100 kg účtujeme 8 Kč bez DPH za každý kilogam navíc.
  4. Zakázky nelze rozdělovat na jednotlivé palety.
  5. Po Praze dopravujeme zakázky naší autodopravou.
  6. Mimo Prahu zakázky posíláme službami Top Trans nebo EMS.
  7. Dodávka do zahraničí – Vaši zakázku dopravíme na Vaše přání do mnoha zemí. Ceny za dopravu a bližší informace o dopravě zakázky do ostatních států můžete vyčíst z uvedené tabulky nebo z ceníku DHL.
 8. Záruka
  1. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením.
  2. Vada na části dodaného zboží neopravňuje k reklamaci celé zásilky.
  3. Odběratel – zadavatel tisku je povinen zkontrolovat zboží neprodleně po jeho doručení resp. převzetí a neprodleně, nejpozději však do 2 týdnů od doručení resp. převzetí, písemně (dopisem, faxem či e-mailem) oznámit společnosti Bário, s.r.o., zjištěné vady.
 9. Reklamace
  1. Předmětem reklamace může být nedodržení parametrů ze strany dodavatele, tj. gramáž papíru, formát, menší množství, nežli bylo objednáno, vytištění špatného motivu, nebo jiné znehodnocení zboží způsobené chybnými postupy při výrobě, dodatečném opracování a balení zboží.
  2. Reklamovat nelze chyby, které jsou způsobeny tiskem z podkladů, které nebyly připraveny dle požadavků na tisková data v sekci Jak připravit data. Dále nelze reklamovat vytištění obsahových chyb, překlepů atd. Za obsah tiskovin neručíme. Rovněž neručíme za umístění motivů na tiskovině, rozmístění jednotlivých stránek na skládaných letácích, vzhledem k tomu, že nestandardní umístění může být designérský záměr. Kontrolu provedeme pouze v případě, že bude objednána. Poté bude na nezvyklé nebo chybné rozmístění zadavatel upozorněn a bude s ním konzultována případná úprava. V opačném případě proběhne výtisk dat tak, jak byly dodány.
 10. Odpovědnost dodavatele
  1. Odpovědnost dodavatele za škodu nemůže přesáhnout celkovou (účtovanou) cenu vadného nebo pozdě expedovaného zboží. Dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za porušení autorských práv odběratelem - zadavatelem tisku.

11. Ochrana osobních údajů

 1. Odběratel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly dodavatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Odběratel má právo být informován, jaké údaje o něm dodavatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 2. Odběratel může dodavateli sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

12. Ostatní
Odběratelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od dodavatele při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Dodavatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od odběratele při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.


Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. února 2012. Obchodní podmínky se mohou v závislosti na provozu měnit. Aktuálně platné podmínky jsou vždy uvedeny v rámci tohoto odkazu a ruší veškerá předchozí znění!